Keuringen

Reglement Clubkampioenschap

1. Deelnemers.

Het clubkampioenschap staat open voor leden van de Kleindierhoudersvereniging  "Onze Liefhebberij" te Brummen. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart.

2. Deelname.

Deelnemers aan het clubkampioenschap dienen tenminste vier dieren, ongeacht in welke diergroep, in te zenden naar drie tentoonstellingen zoals genoemd onder artikel 3. Zend een lid meer dieren in dan dingen de vier dieren met de hoogste predicaten op de betreffende tentoonstelling mee. Het clubkampioenschap wordt bepaald aan de hand van de predicaten die zijn behaald op tentoonstellingen waarop het FK reglement van toepassing is.

3. Tentoonstellingen.

Tijdens de jaarvergadering worden naast de eigen tentoonstelling twee tentoonstellingen aangewezen waar dieren ingezonden kunnen worden om mee te dingen naar het verenigingskampioenschap. Leden mogen afwijken van deze aangewezen tentoonstellingen, met uitzondering van de eigen show. Indien men wil afwijken moet dit gemeld worden tot uiterlijk de dag van het inkooien van de betreffende tentoonstelling bij de tentoonstellingssecretaris van OLB. Het is niet toegestaan om achteraf de opgave te wijzigen.

4.  Puntentelling.

Aan de hand van de predikaten vermeld in de catalogus van de betreffende tentoonstelling worden punten toegekend volgens de FK schaal; U=5, F=4; ZG=3; G=2, V=1.

Indien een deelnemer een HEP wint, dan wordt het puntenaantal, behorende bij het predikaat van het winnende dier, verdubbeld. Deze bepaling is alleen van toepassing bij Nationale, Bond, Kampioen en Open tentoonstellingen. Het totaal aantal punten van de vier dieren  opgeteld geeft het resultaat van een tentoonstelling. De resultaten van drie tentoonstellingen worden opgeteld. De deelnemer met het hoogste aantal punten is clubkampioen. In geval dat twee of meer deelnemers gelijk eindigen gelden de volgende regels.

1e  predikaten van jong gaan voor oud.

2e  het aantal predikaten U.

3e  Het aantal predikaten F

4e  worden de predikaatpunten geteld waarbij de "veren" telling leidend is.

5.  Catalogi.

Deelnemers aan het clubkampioenschap, die inschrijven bij vrij te kiezen tentoonstellingen zoals genoemd onder artikel 3, dienen ervoor te zorgen dat de TT. secretaris inzage krijgt in de catalogus van de betreffende tentoonstelling uiterlijk twee weken na afloop van de tentoonstelling. De catalogus van de eigen clubtentoonstelling van OLB en de op de jaarvergadering aangewezen tentoonstellingen wordt verzorgd door het bestuur.

6.  Prijzen.

De prijs voor het clubkampioenschap bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 25,-. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

 7.  Overige bepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.